Section 2

Building a Yoga Practice

Day 8

 • Yoga Sadhana
 • Asana
 • Trikona Asana

Day 9

 • Kriya
 • Asana vs Kriya
 • Surya Namaskar

Day 10

 • Pranayama – Part B
 • Sukha Purvaka Pranayama
 • Nadi Jnana Kriya

Day 11

 • Awareness
 • Hathenas
 • Ushthra Asana Paravritti (Camel pose variation)
 • Sapurna Shasha Asana (Incomplete rabbit pose)
 • Sapurna Matsya Asana (Incomplete fish pose)
 • Purna Shasha Asana (Complete rabbit pose)

Day 12

 • Karma – Part A
 • Hathenas
 • Sapurna Maha Mudra (the mighty tidal gesture)
 • Nikunja Asana (the flower bower pose)

Day 13

 • Brahma Danda
 • Hathenas
 • Sharabha Asana/Kriya (the griffin pose)
 • Vyaghrah Pranayama (the tiger breath)
 • Summary – The Full Hathena Set

Day 14

 • The Pranava – AUM
 • Pranava Pranayama
 • Mukha Bhastrika